O programu

Home / O programu

Oblasti podpory

V dotačním titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci Výzvy č. 4 Národního programu ŽP, bude žadatelům rozděleno celkem 100 mil Kč na realizaci opatření k úspoře vody. Průměrná schválená dotace pro jednoho žadatele bude cca 35.000,- Kč a je tedy možno podpořit asi 2800 projektů. Lze žádat v těchto kategoriích:

1. kategorie – zalévání

Peníze lze žádat na zahradní nádrže určené na zachytávání dešťové vody s dostatečným objemem (minimálně 2 tisíce litrů) k zalévání.

Na dotaci dosáhnou:
* majitelé domů v obcích, které musely v posledních letech řešit akutní nedostatek vody - seznam obci zde: Seznam obcí pro kategorii 1. programu Dešťovka
* lidé žijící v obcích, kde již mnoho měsíců platí omezení využívání pitné vody (např. ve formě zákazů zalévání)
* dotaci nelze získat k novostavbě domu
* stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

Maximální dotace: 55.000,- Kč

Pro kompletní vyřízení pokračujte na NAŠE SLUŽBY.

2. kategorie – zalévání a splachování

Zahradní nádrž musí mít kromě rozvodů určených k zalévání zahrady také propojení ke splachování toalety v domě.

Kdo na dotaci dosáhne:
* získat dotaci mohou všichni majitelé rodinných domů a bytových domů (včetně novostaveb)
*c elá ČR, stávající domy i novostavby
* stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 30 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

Maximální dotace: 65.000,- Kč

Pro kompletní vyřízení pokračujte na NAŠE SLUŽBY.

3. kategorie – využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC

Nejsofistikovanější systém, kdy bude využita i přečištěná odpadní voda (z umyvadla, sprchy, vany, pračky či myčky) ke splachování i zalévání.

Na dotaci dosáhnou:
* dotace je namířena zejména na ty, kteří se teprve chystají stavět. Zapojit se ale mohou i majitelé již existujících domů připravující rekonstrukci.

Dotace: až 60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Dále je poskytována dotace do výše 10.000,- Kč na zpracování (odborného posudku, projektové dokumentace a administraci) - tedy na NAŠE SLUŽBY.

Maximální dotace: 105.000,- Kč

Postup podání žádosti

Jak požádat o dotaci Žádosti bude možné od května elektronicky skrze interaktivní formulář na webu Státního fondu životního prostředí (SFŽP). předtím je však nutné učinit několik kroků.

Žadatel musí:
1. nechat zpracovat odborný posudek
2. projednat záměr s příslušným stavebním úřadem - je li potřeba (spíše pro kategorii 3.)
3. vyplnit elektronickou žádost na stránkách SFŽP nebo na krajském pracovišti fondu
4. do 5 dnů od podání elektronické žádosti zaslat písemnou verzi nebo předat osobně na některém z krajských pracovišť SFŽP (zásilka musí být označena nápisem „Dešťovka – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti, se vygeneruje po podání elektronického formuláře)
5. úřad zpravidla do 6 týdnů žadateli oznámí, zda byl úspěšný
6. do 12 měsíců od přijetí žádosti provést veškerá opatření dle projektu
7. následně bude dotace vyplacena


Naše nabídka


Nabízíme kompletní vyřízení za:

  • 2.000,- Kč za kompletní přípravu žádosti (cena pro kategorii 1.) (odborný posudek, stavební úřad a podání žádosti)
  • 4.000,- Kč po obdržení Akceptace žádosti - schválení dotace (cena pro kategorii 1.) (odměna za úspěch)

Pro podrobnosti nebo ceny pro kategorii 2. a 3. pokračujte na NAŠE SLUŽBY

Způsobilé výdaje

1) Nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody), s výjimkou použitých výrobků a výrobků, které nejsou výrobcem určeny pro dané použití (např. použité cisterny, IBC kontejnery…).

2) Instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení a vzájemné propojení jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava stávajících podzemních nádrží, úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody, napojení zařízení na přívod elektrické energie).

3) Projektová příprava - jedná se zejména o výdaje za zpracování odborného posudku

*/ Stránka může obsahovat nepřímé citace a informace převzaté ze zdroje https://www.sfzp.cz/