fbpx

fyzicke osoby
instituce

OPŽP - 36. výzva - Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
OPŽP - 36. výzva - Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
instituce-big instituce-small
OPŽP - 36. výzva - Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
OPŽP ČR

 

Příjem žádostí: 1. 2. 2023 - 31. 10. 2023

 

Program je určený obcím, spolkům, státním či veřejným organizacím, školám a podobně. Podpora 85% může sloužit k vybudování nádrží na dešťovou vodu k zavlažování, splachování na úřadech nebo ve školách, chlazení ulic apod. Další možností jsou tzv. zelené střechy, zasakovací pásy nebo poldry.
Dotace se vztahuje na celou ČR map

nikoliv pouze na určené suché oblasti, jak tomu bývalo dříve.

Věděli jste, že… bulb

V rámci výzvy lze získat dotaci 85% i na projektovou přípravu do výše15 % z celkových uznatelných nákladů? To se pak vztahuje i na a zpracování žádosti o dotaci či technický dozor.

Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH

 

Míra podpory: 100 % z prokázaných způsobilých výdajů, daň z přidané hodnoty považovaná za nezpůbilý výdaj

 

Lokality, umístění: Celá ČR vč. Prahy

 

 

 

Na co můžete dotaci získat

Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E)

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)
 • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i  ekosystémové funkce
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5
 • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5  včetně
 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně

 

Kdo může o dotaci žádat

 • Kraje
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky
 • Vysoké školy, školy a  školská zařízení a školské právnické osoby
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Mám zájem o dotaci